ביטוח נושאי משרה | ביטוח דירקטורים | ביטוחים- ביטוח אחריות נושאי משרה

ביטוח נושאי משרה | ביטוח דירקטורים | ביטוחים- ביטוח אחריות נושאי משרה

ביטוח אחריות נושאי משרה

כשם שישנו ביטוח אשר נועד בכדל לספק חסות והגנה לבעלי מקצועות חופשיים אשר עוסקים כעצמאיים ועלולים להיות חשופים לתביעות שונות המתקיימות מולם מצד הלקוחות, תביעות שלטענת הלקוחות נעשתה רשלנות מבעל המקצוע, כך גם ישנו ביטוח אחריות נושאי משרה לאלו העוסקים כנושאי משרה.

נושאי משרה הם בד"כ מנהלים גבוהים אשר כפופים לחברה או לארגון.

נושאי משרה אלו הם דירקטוריונים, סמנכ"לים, ובעלי משרות בכירות.

ביטוח אחריות נושאי משרה זהו ביטוח אשר מטרתו היא להגן על הנושאי משרה גם אם הם מנהלים בכירים.

אותה הגנה שומרת עליהם מפני תביעות וזאת בשל אחריותם המקצועית.

התביעות השונות עלולות להגיע בגין סיבות שונות, לעיתים אף מעובדי החברה בשל סיבות כמו נזיקין, פיטורין, אפליה, או כל נזק מסוג אחר אשר נגרם לעובד במהלך מקום עבודתו והאחריות הקיימת היא של הארגון ושל נושאי המשרה בארגון.

ביטוח אחריות נושאי משרה זהו ביטוח אשר מספק הגנה כלכלית בהוצאות משפט אם מתקיימת תביעה נגד נושא המשרה, כמו כן הוא מספק הבטחה להכנסה כלכלית של נושא המשרה אם יופסק שכרו של נושא המשרה או אם התרחשה תביעה משפטית נגדו ונגד הארגון שבו הוא עוסק, על כן יש צורך לכל נושא משרה לדאוג מראש לתנאים של ביטוח אחריות נושאי משרה.

ביטוח אחריות נושאי משרה הוא ביטוח אשר משתנה ונבדל בין נושאי המשרה, והוא מותאם בהתאם לעסק ולאירגון וכן לשירות שאותו מעניק הארגון.

כמו כן הוא קשור למספר העובדים ולגודל הארגון שבראשו עומד נושא המשרה ותחום העסק שלו.

ביטוח זה הוא מעין סוג של ביטוח אחריות מקצועית עבור כל אלה שמוגדרים בחוק כנושאי משרה בין א םהם יותר בכירים או פחות בכירים.

ביטוח אחריות נושאי משרה זהו ביטוח אשר מעניק הגנה כלכלית בהוצאות משפט אם תעשה תביעה כנגדו, וכן תספק הבטחה להכנסה הכלכלית של נושא המשרה באם יופסק שכרו או תופסק העסקתו בארגון באם נעשתה תביעה משפטית כנגדו וכנגד הארגון אשר הוא עומד בראשו.

על כן מומלץ מראש לכל אדם שעוסק כנושא משרה לדאוג לכל התנאים של ביטוח אחריות נושאי משרה.

 

כתיבת תגובה